Στο πλαίσιο επανένταξης στην εργασία ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του τοπικού πληθυσμού δημιουργούμε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που θα ασχολείται με την ανακύκλωση προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος για την διαχείριση υλικών που μπορούν να ανακτηθούν, να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, με διαλογή στην πηγή, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Στόχος του Συνεταιρισμού είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του συνόλου της κοινωνίας και η βελτίωση του ήδη επιβαρυμένου, από τα απορρίμματα, περιβάλλοντος.

Ο Συνεταιρισμός μπορεί να πραγματοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους του προωθώντας δράσεις περιβαλλοντικού και οικολογικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: Δομές συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και εμπορία αυτών των υλικών (γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, αλουμίνιο και χαρτί). Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης της κοινής γνώμης για την ανακύκλωση, την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, μετά το πέρας της χρήσης τους, μέσα από ομιλίες, εκδηλώσεις και συναντήσεις της κοινωνίας των πολιτών.