ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μέλους

Στην Ι.Π. Μεσολογγίου σήμερα 1 Δεκεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 12:00, με πρόσκληση του προεδρεύοντα συμβούλου συνεδρίασαν τα μέλη της διοικούσας επιτροπής στην έδρα της.

Παρόντες: Συμεών Μπέκος, Αλέξανδρος Μπέκος, Παναγιώτης Μπέκος

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της αποδοχής εθελοντικής προσφοράς υπηρεσίας από τo κάτωθι μη μέλος:

Αναστασία Δέσποινα Ρουμπή Σταματίου

Κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της “ΡΟΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ” – Κοιν.Σ.Επ, αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς της η οποία και περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης της σε υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της πρακτικής της εξάσκισης των σπουδών της (Εφαρμογων Πληροφορικης στη Διοικηση και την Οικονομια ) στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “ΡΟΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ” της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Κοιν.Σ.Επ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Συμεών Μπέκος
Πρόεδρος

Αλέξανδρος Μπέκος
Γραμματέας

Παναγιώτης Μπέκος
Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών διοικουσας επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ».

Ι.Π. Μεσολογγίου, αυθημερόν